Document Type

Article

Publication Date

2006

Department

Library Services

Abstract

Es descriuen les darreres transformacions dels catàlegs en línia i se'n presenten exemples concrets: el catàleg de nova generació de la North Carolina State University i el treball que està fent el servei bibliotecari de la University of California per redefinir l'estructura dels serveis que ofereixen a través del seu catàleg. Es detallen les principals característiques del corrent Web 2.0 i la seva aplicació corresponent a la Biblioteca 2.0 com a teixit de rerefons per a aquestes transformacions. Tots aquests canvis suposen una (r)evolució en el sentit de considerar els usuaris com a objectiu central i primordial dels serveis i recursos que ofereix la biblioteca.

Publication Title

Item: revista de biblioteconomia i documentació

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.